Gemengerot

Schäffen

Rita WALLERICH

  • Comité Section CSV: Président
  • Echevin
  • Alter: 60

Gemengeréit

Gaston THIEL

  • Comité Section CSV: Membre
  • Member vum Gemengerot
  • Alter: 72

Ben WAGENER

  • Comité Section CSV: Membre
  • Member vum Gemengerot
  • Alter: 38