Pierre Singer
71, Scheffen an der Gemeng Réimech
Pierre Singer
  • Bestued a Papp vun 2 Kanner
  • Scheffen an der Gemeng Réimech
  • Trésorier an der CSV Réimech
  • Präsident vum Verwaltungsrot vum BIRK
  • Delegéierten beim ORT
  • Member an der Entente Touristique de la Moselle Luxembourgeoise
  • Sänger a Sekretär vun der Chorale Ste Cécile Réimech
  • Comitémember bei de Geschichtsfrënn Réimech