Mike Greiveldinger
42, Enseignant
Mike Greiveldinger
  • Bestued
  • Enseignant
  • Gemengerot
  • Sekretär an der CSV Réimech
  • Aktiv an de Réimecher Vereiner : Musek, Amicale Pompjëen an Vereisnhaus a.s.b.l.
  • Member am Verwaltungsrot vum Jousefshaus
  • Organist zu Stadtbredimus a Greiweldeng