Marc Lux
50, General Agent LALUX
Marc Lux
  • General Agent LALUX
  • Seit 25 Joer féiert hien e Versecherungsbüro zu Réimech
  • Comitémember an der CSV Réimech
  • Comitémember an de Réimecher Vereiner: Fussball, Supporter Club, Entente um Gréin
  • Präsident an der Kultur an Tourismuskommissioun