Jean-Pierre Schengen
53, Dachdeckermeeschter
Jean-Pierre Schengen
  • Bestued a Papp vun 4 Kanner
  • Dachdeckermeeschter
  • Comitémember CSV Réimech
  • Member an der Bautenkommissioun an an der Schoulkommissioun
  • Elterenvertrieder
  • Aktiv an den BRS Pompjëen
  • Member an der Amicale vun de Pomjëen Réimech