Ben Wagener
33, Ingénieur bei Delphi Automotive Systems
Ben Wagener
  • Jonggesell
  • Ingénieur bei Delphi Automotive Systems
  • Member am comité vun der CSV Réimech
  • Präsident vun der Jugendkommissioun
  • Member an der a.s.b.l. vum Jugendhaus Babylonia